Raymarines policy för global begränsad garanti

Raymarines policy för global begränsad garanti

Raymarines globala begränsade garanti gäller för produkter som köpts från och med den 1 juli 2017.

1. Presentation av Raymarines globala begränsade garanti

Raymarines globala begränsade garanti gäller för produkter som köpts från och med den 1 juli 2017. Raymarine UK Ltd. och dess dotterbolag (”RAYMARINE”) garanterar att RAYMARINE-produkter som köpts direkt från RAYMARINE, från en godkänd RAYMARINE-återförsäljare (gå till Dealer Locator för att hitta och kontakta din lokala godkända RAYMARINE-återförsäljare), eller som installerats i ett nytt fartyg av en auktoriserad båtbyggare, benämnd Original Equipment Manufacturer (OEM), (sammantaget ”produkterna”), är fria från defekter i material och tillverkning, för;

(i) Dragonfly-produkter under ett (1) år (begränsad garantiperiod för ”Dragonfly”); och
(ii) Standardprodukter under två (2) år (”Begränsad standardgarantiperiod”); från och med

(a) det datum då produkterna först köptes, eller (b), när det gäller produkter som installerats i en ny båt av en auktoriserad OEM, det datum då fartyget först levererades (”inköpsdatum”) till den första detaljhandelskunden (”ursprunglig kund”).

Alla tidigare RAYMARINE-garantipolicyer, procedurer och kontaktpunkter ersätts av denna RAYMARINEs globala begränsade garanti.

Med undantag för Dragonfly-produkter, garantiutbytesprodukt, renoverade produkter och produkter som används för vanliga kommersiella, militära, brottsbekämpande eller liknande ändamål, kan du genom att registrera din nya produkt hos RAYMARINE uppgradera den tvååriga begränsade standardgarantin till en treårig utökad begränsad garanti utan extra kostnad.

I vissa länder och för de flesta produkter erbjuder RAYMARINE också servicegaranti för utbytesdelar och ombordgaranti. Avsikten med dessa tjänster är att de, där de tillhandahålls, ska bidra till att minimera stilleståndstid för produkter som kan behöva repareras under garantin.

Ditt inköpsbevis är viktigt. Förvara det på ett säkert ställe. Om du behöver garantiservice måste du kunna visa upp ditt inköpsbevis.

RAYMARINES produkter ersätter inte den kunskap, det oberoende omdöme och den skicklighet som krävs för att säkert och effektivt framföra ett fartyg eller bedriva annan marin verksamhet.


2. Meddelande om global begränsad garanti

DE BEGRÄNSADE GARANTIERNA OCH KOMPENSATIONERNA I DEN GLOBALA BEGRÄNSADE GARANTIN ÄR EXKLUSIVE, OCH I STÄLLET FÖR, ALLA ANDRA GARANTIER, VARE SIG UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE, INKLUSIVE ALLT ANSVAR SOM UPPSTÅR INOM RAMEN FÖR EVENTUELL GARANTI OM ALLMÄN LÄMPLIGHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, OAVSETT OM DET ÄR ENLIGT LAG ELLER PÅ ANNAT SÄTT. DENNA GARANTI GER ÄGAREN SPECIFIKA JURIDISKA RÄTTIGHETER SOM KAN VARIERA FRÅN JURISDIKTION TILL JURISDIKTION.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA RAYMARINE UK LTD. ELLER DERAS DOTTERBOLAG HÅLLAS ANSVARIGA FÖR TILLFÄLLIGA SKADOR, SÄRSKILDA SKADOR, INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, OAVSETT OM DE UPPSTÅR PÅ GRUND AV ATT MAN ANVÄNDER, MISSBRUKAR, INTE KAN ANVÄNDA ELLER FELAKTIGT FÖRLITAR SIG PÅ PRODUKTEN ELLER PÅ GRUND AV FEL PÅ PRODUKTEN. I VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTS INTE ATT MAN UNDANTAR TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, DÄRFÖR GÄLLER EVENTUELLT INTE OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING DIG.

DEN GLOBALA BEGRÄNSADE GARANTIN PÅVERKAR INTE DE RÄTTIGHETER EN KUND HAR GENTEMOT EN ÅTERFÖRSÄLJARE INOM RAMEN FÖR ETT FÖRSÄLJNINGS-/KÖPEAVTAL.

RAYMARINE FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT, EFTER EGET GOTTFINNANDE, REPARERA ELLER ERSÄTTA PRODUKTEN, SOM, I AVSAKNAD AV TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING SOM SÄGER MOTSATSEN, SKA UTGÖRA KUNDENS ENDA OCH EXKLUSIVA KOMPENSATION FÖR EVENTUELLA BROTT MOT GARANTIN.

PRODUKTER SOM REPARERAS ELLER ERSÄTTS INOM RAMEN FÖR GARANTIN FÅR EN NY GARANTI SOM ENDAST GÄLLER FÖR ÅTERSTODEN AV DEN URSPRUNGLIGA BEGRÄNSADE GARANTIPERIODEN FÖR DRAGONFLY-PRODUKTER, DEN BEGRÄNSADE STANDARDGARANTIPERIODEN ELLER DEN BEGRÄNSADE UTÖKADE GARANTIPERIODEN.


3. Ett års begränsad Dragonfly-garanti

Med förbehåll för villkoren, begränsningarna och undantagen i den globala begränsade garantin är alla Dragonfly-produkter (inklusive Wi-FISH) garanterade att vara fria från defekter i material eller utförande under ett (1) år från och med det datum produkten köptes av den ursprungliga kunden (”Dragonfly Begränsad garantiperiod”). Under denna period, och för den ursprungliga kunden, kommer RAYMARINE att, efter eget gottfinnande, reparera eller byta ut komponenter som inte fungerar vid normal användning.

Dragonfly-produkter får endast användas för fritidsändamål, vilket undantar kommersiella, militära, brottsbekämpande och därmed relaterade ändamål.

Om den begränsade garantin för Dragonfly gäller för dig, kommer RAYMARINE inte att debitera dig för delar eller arbete för reparationer eller utbyten som omfattas av garantin. Kostnaden för att transportera en produkt, som omfattas av garantin, till RAYMARINE för reparation eller utbyte är emellertid ditt ansvar och täcks inte av RAYMARINE.


4. Två års begränsad standardgaranti

Med förbehåll för villkoren, begränsningarna och undantagen i den globala begränsade garantin är alla RAYMARINE-produkter garanterade att vara fria från materialfel eller tillverkningsfel under en period av två (2) år från och med det datum produkten köptes av den ursprungliga kunden (”den begränsade standardgarantiperioden”). Under denna period, och för den ursprungliga kunden, kommer RAYMARINE att, efter eget gottfinnande, reparera eller byta ut komponenter som inte fungerar vid normal användning.

Om den begränsade standardgarantin gäller för dig kommer RAYMARINE inte att debitera dig för delar eller arbete för reparationer eller utbyten som omfattas av garantin. Kostnaden för att transportera en produkt, som omfattas av garantin, till RAYMARINE för reparation eller utbyte är emellertid ditt ansvar och täcks inte av RAYMARINE.

Vissa kunder kan ha alternativet att köpa en renoverad RAYMARINE-produkt istället för en ny produkt, vanligtvis till ett reducerat pris. En renoverad RAYMARINE-produkt är en produkt som har reparerats eller byggts om och testats fullt ut av RAYMARINE för att säkerställa att den uppfyller alla specifikationer för produktprestanda. En renoverad RAYMARINE-produkt kan ha synliga kosmetiska fel, men dessa påverkar inte på något sätt produktens prestanda.

Denna tvååriga begränsade standardgaranti gäller på samma sätt för både nya produkter och renoverade RAYMARINE-produkter, med undantag för att synliga kosmetiska fel hos en renoverad produkt, som inte påverkar produktens prestanda, som en kund väljer att köpa, uttryckligen utesluts från garantin.


5. Tre års utökad begränsad garanti

Med förbehåll för villkor, begränsningar och undantag i den globala begränsade garantin, och med undantag av Dragonfly-produkter, utbytesprodukt som omfattas av garanti, renoverade produkter och produkter som används för kommersiella, militära, brottsbekämpande eller liknande ändamål, är alla nya produkter som registrerats hos Raymarine inom nittio (90) dagar från det datum då produkten först köptes av den ursprungliga kunden, garanterade att vara fria från defekter i material eller utförande under en period av tre (3) år från det datum då produkten köptes av den ursprungliga kunden (”den utökade begränsade garantiperioden”). Under denna period. och för den ursprungliga kunden, kommer RAYMARINE, efter eget gottfinnande, att reparera eller byta ut produktkomponenter som inte fungerar vid normal användning. Efter att produkten registrerats träder den treåriga förlängda begränsade garantin in istället för den tvååriga begränsade standardgarantin.

Om den utökade begränsade garantin gäller för dig kommer RAYMARINE inte att debitera dig för reparationer eller utbyten som omfattas av garantin. Kostnaden för att transportera en produkt, som omfattas av garantin, till RAYMARINE för reparation eller utbyte är emellertid ditt ansvar och täcks inte av RAYMARINE.

Dragonfly-produkter som omfattas av RAYMARINES ettåriga begränsade Dragonfly-garanti (se avsnitt 3 ”Begränsad garanti för Dragonfly under ett år”), renoverade produkter som omfattas av RAYMARINES tvååriga begränsade standardgaranti (se avsnitt 4, ”Tvåårig begränsad standardgaranti”) och utbytesprodukt som omfattas av garanti (se avsnitt 7 ”Procedurer för Dragonfly, Retur med begränsad Standard och utökad garanti, reparationer och utbyten") är inte berättigade till den treåriga utökade begränsade uppgraderingen av garantin.


6. Registrera din produkt med RAYMARINE

Genom att registrera produkten hos RAYMARINE får du viktiga produktmeddelanden, uppdateringar och annan information som är avsedd att förbättra användningen av produkten. Dessutom, med undantag för Dragonfly-produkter, garantiutbytesprodukt, renoverade produkter och produkter som används för vanliga kommersiella, militära, brottsbekämpande eller liknande ändamål, uppgraderas och ersätts den tvååriga begränsade standardgarantin av den treåriga utökade begränsade garantin utan extra kostnad om du registrerar din produkt hos RAYMARINE. För att vara berättigad till den treåriga utökade begränsade garantin måste produktregistreringen ha gjorts inom nittio (90) dagar från det att produkten först köptes av den ursprungliga kunden. 

Ditt produktregistreringsdokument är viktigt. Om du kvalificerar dig för treårig utökad begränsad garanti och behöver en garantitjänst, krävs inköpsbevis och produktregistrering.


7. Procedurer för Dragonfly, standard och utökad begränsad garanti, reparationer och utbyten

Under en giltig begränsad Dragonfly-garantiperiod, begränsad standardgarantiperiod eller förlängd begränsad garantiperiod, förbehåller sig RAYMARINE rätten att reparera eller byta ut en garantiprodukt efter eget gottfinnande. Alla produkter som repareras eller byts ut enligt garantin kommer endast att omfattas av garantin för återstoden av den tillämpliga ursprungliga begränsade Dragonfly-garantiperioden, den begränsade standardgarantiperioden eller den förlängda begränsade garantiperioden. Vissa produkter kan också vara berättigade till RAYMARINES garantiservice ombord utan extra kostnad under den begränsade standardgarantiperioden eller den förlängda begränsade garantiperiod som gäller för dig (se avsnitt 8, ”Ombordgaranti”).

7.1 Garantireparation

För fullständig information om felsökning av produkten innan den returneras under garantin, och för information om hur och vart du ska returnera produkten om garantireparation krävs, rekommenderar vi att du kontaktar din lokala certifierade RAYMARINE-återförsäljare via sökverktyget för återförsäljare, ”Dealer Loacator”.

Om du behöver returnera din produkt till RAYMARINE måste det göras via Raymarines kundportal på raymarine.com/CustomerRepair. Produkter får endast returneras efter att du har fått ett aviseringsnummer. Var noga med att ta bort alla tillbehör och personuppgifter (t.ex. sjökort och solskydd) från produkten. Raymarine tar inget ansvar för förlorade tillbehör som returneras tillsammans med din produkt. Försäkra dig om att säkerhetskopiera alla data (t.ex. waypoints). Packa om produkten för leverans på ett säkert sätt ,och ta med i förpackningen, tillsammans med produkten som returneras:

(i) Meddelandenumret från Raymarines kundportal, och
(ii) giltigt inköpsbevis med inköpsdatum och inköpsställe samt serienummer för
produkten, och (iii) en kopia av din produktregistrering om du kvalificerar dig för treårig utökad begränsad garanti.

RAYMARINE ansvarar inte för produkter som förloras eller skadas under transporten, och alla frakt-, försäkrings-och tullkostnader är kundens eget ansvar. RAYMARINE rekommenderar starkt att du försäkrar alla produkter som returneras till RAYMARINE för garantiservice.

7.2 Garantiutbyte

RAYMARINES garantiutbytestjänst är endast tillgänglig via en certifierad RAYMARINE-återförsäljare. Besök raymarine.eu/DealerLocator för att hitta och kontakta din lokala certifierade RAYMARINE-återförsäljare. Garantiutbyte finns inte i alla länder och alla produkter är inte berättigade till utbytesgaranti.

Under en giltig begränsad garantiperiod för Dragonfly, begränsad standardgaranti eller förlängd begränsad garantiperiod kan du genom RAYMARINE-garantin få en ersättningsprodukt från RAYMARINE innan den certifierade RAYMARINE-återförsäljaren returnerar garantiprodukten till RAYMARINE. För att vara berättigad till garantiutbytes tjänsten måste du förse den certifierade RAYMARINE-återförsäljaren med:

(i) Giltigt inköpsbevis inklusive inköpsdatum och inköpsställe och produktserienummer; och
(ii) en kopia av din produktregistrering om du kvalificerar dig för treårig utökad begränsad garanti.

En garantiutbytesprodukt som repareras eller ersätts inom ramen för garantin får en ny garanti som endast gäller för återstoden av den ursprungliga begränsade garantiperioden för Dragonfly-originalprodukter, den begränsade standardgarantiperioden eller den begränsade utökade garantiperioden.


8. Reparationsservice ombord

Ombordgaranti är ett bekvämt sätt att få sin RAYMARINE-produkt reparerad eller utbytt av en certifierad RAYMARINE-återförsäljare utan att först behöva plocka bort produkten från båten.

8.1 Produkter som enligt garantin är berättigade till ombordgaranti

Med undantag för Dragonfly-produkter, trådlösa instrumentdisplayer och handhållna produkter, är alla RAYMARINES auktoriserade OEM-installerade produkter och produkter installerade och registrerade av en certifierad RAYMARINE-återförsäljare, berättigade till ombord-garanti utan extrakostnad under den begränsade standardgarantiperioden eller den utökade begränsade garantiperioden som gäller för dig, med förbehåll för villkoren, begränsningarna och undantagen i 8.2. och i denna RAYMARINEs globala begränsade garanti.

8.2 Kvalificera en berättigad produkt för ombordgaranti

Om inte annat följer av följande villkor, begränsningar och undantag, för att kvalificera en berättigad produkt för ombordgaranti utan extra kostnad:

(i) den godkända produkten måste installeras i en båt som är belägen inom två (2) timmars tur-och-retur-resa med bil från en certifierad RAYMARINE-återförsäljare,
(ii) Det måste verifieras att den godkända produkten har installerats av en certifierad RAYMARINE-återförsäljare eller en auktoriserad OEM, och
(iii) den godkända produkten måste ha köpts och installerats inom samma Raymarines geografiska region. RAYMARINES tre geografiska regioner är:

(1) Amerika (Kanada, USA, Västindien, Centralamerika och Sydamerika).

(2) EMEA (Europa/Mellanöstern/Afrika, inklusive Storbritannien och EU), samt

(3) APAC (Asien och Stillahavsområdet, inklusive Australien och Nya Zeeland).

Dragonfly-produkter, trådlösa instrumentdisplayer och handhållna produkter är inte berättigade till ombordgaranti.


9. Rutiner för att få reparationsservice ombord

För att fråga om RAYMARINEs ombordgaranti, kontakta din lokala certifierade RAYMARINE-återförsäljare via sökverktyget för återförsäljare, Dealer Locator.

Om du har en produkt som uppfyller kraven för ombordgaranti måste du, för att få service ombord utan extra kostnad, förse den certifierade RAYMARINE-återförsäljaren med följande, innan tjänsten påbörjas:

 1. Giltigt inköpsbevis som bekräftar:
  (i) inköps datum;
  (ii) namn och plats för den certifierade RAYMARINE-återförsäljaren eller auktoriserad OEM där du köpte produkten;
  (iii) produktens serienummer; och
 2. Giltigt installationbevis från en certifierad RAYMARINE-återförsäljare eller en auktoriserad OEM i samma RAYMARINES geografiska region som där produkten köptes.


10. VIKTIGA GLOBALA BEGRÄNSADE GARANTIVILLKOR OCH UNDANTAG

Alla produkter som repareras eller byts ut enligt garantin kommer endast att omfattas av garantin för återstoden av den tillämpliga ursprungliga begränsade Dragonfly-garantiperioden, den begränsade standardgarantiperioden eller den förlängda begränsade garantiperioden.

UTÖVER ALLA ANDRA VILLKOR, BEGRÄNSNINGAR OCH UNDANTAG SOM ANGES I RAYMARINES GLOBALA BEGRÄNSADE GARANTI ANSVARAR RAYMARINE INTE FÖR, OCH GARANTIN TÄCKER INTE NÅGOT AV FÖLJANDE:

 • Fel eller defekter på grund av olycka, våld, missbruk, högtryckstvätt, transportskador, ändring, korrosion, felaktig och/eller icke-auktoriserad reparation, felaktig placering eller installation (oavsett om det görs av en certifierad RAYMARINE-återförsäljare), eller underlåtenhet att följa produktinformation och/eller vägledning;
 • Produkter som används för andra ändamål än marin verksamhet eller som används utanför den marina miljön.
 • Produkter där serienumret har ändrats, dolts eller saknas.
 • Fel eller defekt i tredje parts programvara eller tjänster som levereras med, eller är tillgängliga via, produkten;
 • Fel hos en produkt som inte sålts under RAYMARINEs varumärke (som levereras med den garanti som tillhandahålls av tillverkaren);
 • Rutinunderhåll och kontroller, programvarurevideringar eller- uppdateringar, inriktning/kalibrering, sjöprov eller driftsättning, såvida det inte krävs på grund av att samordnade utbytesdelar i området byts ut.
 • Reparation eller utbyte av artiklar som är avsedda att förbrukas eller bytas ut, inbegripet (utan begränsning) säkringar, batterier, drivremmar, begränsningsdiod för radar, magnetroner, impellerbärare med snäppfäste, impellerenheter, impellerlager och impelleraxlar.
 • Reparation ombord av Dragonfly-produkter, trådlösa instrumentdisplayer och handhållna produkter, produkter som inte omfattas av avsnitt 8.2., eller produkter på ett båt som är mer än två (2) timmars tur-och-retur resa med bil från en certifierad RAYMARINE-återförsäljare,
 • Återställande eller utbyte av personuppgifter som lagras på en produkt.
 • Alla tillhörande kostnader, inklusive (utan begränsning) skatter, resor eller transporter, avinstallation eller återinstallation av produkt (inklusive men inte begränsat till kostnader för avinstallation och återinstallation av givare). avgifter för start eller dockning, bogsering, frakt- eller bogseringsavgifter, kommunikationsavgifter. boende eller uppehälle, förtullning, eller andra kostnader i samband med utbyte av en produkt, är alla kundens ansvar,
 • Övertid eller högkvalificerat arbete utanför normal arbetstid.
 • Skillnader i material, färg eller storlek mellan faktiska produkter och bilder eller beskrivningar av sådana produkter i produktreklam, litteratur eller på internet.
 • Skador på annan utrustning och/eller på andra system eller komponenter som orsakats av felaktig installation, anslutning eller användning av produkten.
 • Kosmetiska fel, inklusive repor och bucklor på renoverade produkter eller garantiutbytesprodukter.
 • Dragonfly-produkter får endast användas för fritidsändamål, vilket utesluter kommersiella, militära, brottsbekämpande och därmed sammanhängande ändamål.
 • Produkten omfattas endast av garantin om den säljs till den ursprungliga kunden inom fem år från tillverkningen.
 • Produkten kan endast registreras för förlängd garanti inom 5 år från tillverkningen;
 • Denna garanti kan inte överföras från den ursprungliga kunden;
 • Raymarine frånsäger sig alla garantier där produkten har sålts vidare, sålts via onlineauktioner eller förvärvats tvivelaktigt, och
 • Produkter som används för vanliga kommersiella, militära, brottsbekämpande eller relaterade ändamål är inte berättigade till den treåriga utökade begränsade garantin.

RAYMARINES GLOBALA BEGRÄNSADE GARANTI INNEBÄR INTE ATT KUNDENS LAGSTADGADE RÄTTIGHETER ENLIGT TILLÄMPLIG NATIONELL LAGSTIFTNING UTESLUTS ELLER BEGRÄNSAS. DENNA GARANTI ÖVERENSSTÄMMER MED EU-DIREKTIV 1999/44/EC.


11. Utvärdering av produkter vars garanti löpt ut eller som saknar garanti avseende service och reparation

RAYMARINE kan, efter eget gottfinnande, samtycka till att utvärdera för potentiell service eller reparation en produkt som inte omfattas av garantin. För information om att erhålla service eller reparation utan garanti, kontakta din lokala certifierade RAYMARINE-återförsäljare genom att besöka Dealer Loacator eller kontakta Raymarines kundtjänst.

Om du behöver returnera produkten till RAYMARINE måste detta göras via Raymarines kundportal. Produkter får endast returneras efter att du har fått ett aviseringsnummer. Var noga med att ta bort alla tillbehör och personuppgifter (t.ex. sjökort och solskydd) från produkten. Raymarine tar inget ansvar för förlorade tillbehör som returneras tillsammans med din produkt. Försäkra dig om att säkerhetskopiera alla data (t.ex. waypoints). Packa om produkten för leverans på ett säkert sätt och ta med, tillsammans med den returnerade produkten, aviseringsnumret från Raymarines kundportal.

All service eller reparation som RAYMARINE utför utan garanti (utlöpt eller aldrig tecknad) levereras med begränsad garanti på etthundraåttio (180) dagar som endast täcker delar och arbete, och som börjar från och med det datum då produkten skickas tillbaka till kunden av RAYMARINE. Alla produkter som skickas till RAYMARINE för utvärdering men som returneras till kunden utan service eller reparation, returneras i samma skick som de togs emot, med förbehåll för eventuellt slitage som uppstått för att produkten skulle kunna utvärderas, och kommer inte att omfattas av någon som helst garanti. Produkter som utvärderas, men inte servas eller repareras, debiteras för den tid som behövs för att, på kundens begäran, utvärdera produkten, plus kostnaden för returförsändelsen.

Alla kostnader och avgifter för utvärdering, service eller reparation som inte omfattas av någon garanti är enbart kundens ansvar och ska betalas till Raymarine vid tidpunkten för tjänsten. Vilka kostnader och avgifter som ska betalas beror på typen av utvärdering, service eller reparation och kommer att meddelas när du bokar produkten via Raymarines kundportal.

RAYMARINE ansvarar inte för produkter som förloras eller skadas under transporten, och alla frakt-, försäkrings-och tullkostnader är kundens eget ansvar. RAYMARINE rekommenderar starkt att du försäkrar alla produkter som returneras till RAYMARINE för service utan garanti.

Din närmaste Raymarine-återförsäljare

Sök i Raymarines globala nätverk av återförsäljare och servicecenter